Home

In de zeventiende eeuw is Amsterdam een grote belangrijke handelsstad met aan het roer vier burgemeesters en een vroedschap, een raad van zesendertig leden die voor het leven zitting hebben. De leden van de vroedschap waren welgestelde burgers. Het bestuur van Amsterdam zorgt onder andere voor, goede handelscondities voor de burgers, een goed functionerende samenleving, het beschermen van de goederen van de burger en veilige bankdiensten.

Het burgerschap is in de zeventiende eeuw in Nederland niet vanzelfsprekend. Alleen wanneer je als burger geregistreerd stond bij het magistraat mocht je binnen de poorten van de met stadsrechten bekroonde stad wonen. Het volk dat in aantallen meer was dan de burgerij had geen zeggenschap. Het volk werkte in de haven, op de schepen en in de bedrijven of was werkeloos. Het volk woonde niet zoals de burgerij binnen de stadsmuren, maar buiten de muren in overvolle wijken, krotten, kelders en onder bruggen.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw wordt Amsterdam vergoot met vier uitleggingen. Er worden veel kerken gebouwd, sociale instellingen gesticht, een universiteit opgericht en een schouwburg geopend. Amsterdam groeid en bloeid als economische handelsstad terwijl zijn stadhuis uit zijn voegen barst. Er moest iets groots en representatiefs komen, wat overeen zou komen met de status van de stad Amsterdam.

Het sluiten van de Vrede van Munster zorgt voor een gunstige afloop van de tachtig jarige oorlog. De macht van de stad word bevestigd en de vrede rechtvaardigd de optimistische toekomst verwachtingen. Door een veiligere scheepvaart neemt de handelswinst toe en de dam, wat voorheen een markt was, wordt nu een waardig stadscentrum. Door de goede ondernemingsgeest van de burgers groeit Amsterdam uit tot het belangrijkste handelscentrum van de wereld.

Jacob van Campen, een vooraanstaand architect, maakt voor het nieuwe stadhuis een ontwerp als monument van burgertrots. Het ontwerp is geïnspireerd op de klassieke bouwkunst van het Oude Rome, de Italiaanse Renaissance en de Nederlandse literatuur van de zeventiende eeuw. Het Amsterdamse stadsbestuur spiegelde zich graag aan de deugden en de macht van het Republikeinse Rome.

Het nieuwe stadhuis word van boven tot beneden rijkelijk gedecoreerd. De beeldhouwwerken, schilderijen en overige decoraties vertellen over de functies van de ruimtes, de glorie van Amsterdam, haar bestuurders en inwoners.

De veelheid aan beeldhouwwerken geeft de grootse opzet weer. De beeldhouwwerken zijn afkomstig van de Antwerpse kunstenaar Artus Quellien. Het nieuwe stadhuis was een verheerlijking van de stad en haar bestuur weergegeven door ingenieuws uitgedachte en tot in de details uitgewerkte symboliek.

Het nieuwe stadhuis vormde één grote lofzang op de welvarende stad Amsterdam in zijn tijd. Het nieuwe stadhuis voltooide in minder dan twintig jaar. Het gebouw maakte zo’n hoge indruk op zijn tijdsgenoten dat het al snel “het achtste wereldwonder” werd genoemd. Iets om trots op te zijn voor de stad, haar bestuur en het volk.

Het nieuwe stadhuis was niet alleen voor de bestuursleden maar ook voor de burger en het volk. Het stadhuis was een centrum van regering en rechtspraak, een plaats waar het volk samenkwam om te discussiëren over politieke zaken. In het stadhuis waren alle functies aanwezig van een Romeins forum waaronder bijvoorbeeld de burgerzaal, een ontmoetingsplaat voor burgers, de vierschaar, een openbaar gerechtshof, gebruikt voor het uitspreken van doodvonnissen, de stadsklok, zeer belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stad en haar bevolking.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s