Home

SAE01_WUR-069_U

In de zeventiende eeuw telde Nederland al vele tuinen, zowel in dienst van het onderwijs,als ook van particulieren. de geschiedenis van de botanische tuin begon al in de oudheid en in de middeleeuwen lagen er rond de kastelen en de kloosters de zogeheten ‘kruidentuinen’. In de periode van de renaissance ontwikkelde zich de wetenschappelijke beoefening van de botanie (plantkunde) meer en meer en werd het aanwezige plantenassortiment steeds uitgebreid.

De eerste universitaire botanische tuin kwam in Italië in 1543 tot stand en Nederland volgde in 1587 met de stichting van de Hortus Botanicus te Leiden:” dienende tot leeringe van aller de ghene, die in der medicijnen studeren”.

Vrouwen in de botanie.
De botanie was door de eeuwen heen een van de weinige terreinen binnen de wetenschappen waar vrouwen van oudsher een eigen aandeel hadden. Behalve dat in de middeleeuwen jonkvrouwen in tuinen dienden te vertoeven, werd het kunstig borduren van bloemen een belangrijk onderdeel van hun opvoeding geacht. Voor dames in de 17e eeuw was schilderles een deel van hun humanistische opvoeding . Nadat de botanie onder invloed van Linnaeus een hoge vlucht had genomen, namen vrouwen hun toevlucht tot romantische werkjes waarin de symboliek van bloemen werd besproken. Van echte wetenschappelijke interesse was in de zeventiende eeuw maar bij uitzondering sprake. Nadat Agnes Block

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s